for ever youth

It is high time to think about the farmer who is starving to feed us !!!

அமுக்கரா கிழங்கு ( Aswagandha )

0 Comments , in , ,

அமுக்கரா கிழங்கு (ashwagandha ) அமுக்கரா கிழங்கு ஆயுர்வேதத்தில் அஸ்வகந்தா என அழைக்கப்படுவது. அமுக்கரா லேகியம், அஸ்வகந்தா லேகியம், சூரணம் என பலரும் அறிந்திருப்போம். இது உடல் முழுமைக்கும் வலு கொடுக்கக்கூடியது. பால் உறுப்புக்கள் – இது செக்ஸ் உணர்வுக்கும் வலு...
Read More