fatty liver

It is high time to think about the farmer who is starving to feed us !!!

கலீரல் நோய் ( Liver Disease )

0 Comments , in ,

உங்கள் கல்லீரல் – கல்லீரல் நோய்களில் பொதுவாக 4 வகைகள் உள்ளன. ஃபேட்டி லிவர் – கொழுப்பு படிவதன் காரணமாக கல்லீரல் பெருத்து விடும். இப்படி கொழுப்பு படிந்த கல்லீரலையே ஃபேட்டி லிவர் என்கிறோம். லிவர் ஃபைப்ரோசிஸ் – ஃபேட்டி லிவருக்கு...
Read More