மெட்டி ( Metti )

Posted on 28-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , , 0 Comments

மெட்டி என்பது திருமணமான பெண்கள் மட்டுமே அணியவேண்டும். என் என்றால் பெண்களது கருப்பைக்கான முக்கிய நரம்புகள் கால் விரல்கிலயே உள்ளன .

மெட்டி கட்டாயம் வெள்ளியில் தான் அணிய வேண்டும். என் என்றால் வெள்ளியில் இருக்கும் ஒரு வகையான காந்த சக்தி கால் நரம்புகளில் ஊடுருவி நோய்களை தடுக்கும் ஆற்றலை உடையது.

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

.

Leave a comment