ஆதொண்டை கொடி ( Flag atontai )

Posted on 11-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , , 0 Comments

ஆதொண்டை கொடி – Flag atontai

முள்ளுள்ள ஏறுகொடியாகும்.சங்க காலத்தில் ஆதொண்டை கொடி அதிகம் காணப்பட்ட பகுதியே தொண்டை மண்டலம் என்றாயிற்று. தெளிவான நிலவரையறை இல்லையென்பினும் இது தகடூர் முதல் காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர் வரையிலும்,சித்தூர்,நெல்லூர் வரையிலுமான பரந்த நிலப்பரப்பினை தொண்டை மண்டலமாக கருதப்படுகிறது.

தொண்டை மண்டலத்தில் காஞ்சிபுரத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்டு ஆட்சிசெய்தவர்களில் தொண்டைமான் இளந்திரையன் குறிப்பிடத்தக்கவர்.இவர் சங்க இலக்கிய பாடலான பெரும்பாணாற்றுப்படையின் பாட்டுடைத் தலைவன் ஆவார். தொண்டைமண்டலம் குறித்து தொண்டை மண்டல சதகம் இயற்றப்பட்டுள்ளது.

ஆடிமாதத்தில் காய்க்கும் இக்காயினை ஆடிமாதத்தில் மாரியம்மனுக்கு படைக்கும் கூழுக்கு ஊறுகாயாக்கி உண்பர். துவர்ப்பு தண்மையுடையது.செடி முழுவதும் மருந்தாக,உணவாக பயன்படுகிறது. நோய் நீக்கியாகவும் உடல் தேற்றியாகவும் பயன்படுகிறது.

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment