நீர் ஆகாரம் ( Fermented Rice Water )

Posted on 07-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , , , 0 Comments

நீராகார நீரினால் –

தாபம், வாத-பித்த-கப வறட்சி தீரும்.

சுக்கில விருத்தியுடன் இயற்கையான உடல் அழகும் ஆரோக்யமும் ஏற்படும்.

இது பண்டைய தமிழர்களின் ஆரோக்ய இகசியம்.

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment