சமையல் என்னை பயன் பாட்டில் கவனம் ( Beware While Using Cooking Oils )

Posted on 08-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , 0 Comments

எந்த வகை சமையல் எண்ணையாக இருந்தாலும் , அதை திரும்ப திரும்ப சூடு படுத்திப் பயன்படுத்தகூடாது . அந்த எண்ணையின் அடர்த்தி அதிகரித்து, பயன்படுத்த முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்படும்.

இது புற்று நோய் , இருதய நோய், ஏற்பட காரணமாகவும் அமையும்.

சமையல் என்னை பயன் பாட்டில் கவனம் வேண்டும் .

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment